bahmani.morteza7@gmail.com
09384963377
تماس با ما

کیفیت

کایزن و نوآوری

/kaizen

برای دستیابی به پیشرفت، دو نگرش متفاوت وجود دارد: پیشرفت تدریجی (کایزن) و پیشرفت مبتنی بر جهش بزرگ (نوآوری). در مجموع، شرکت های ژاپنی پیشرفت تدریجی را ترجیح می دهد و شرکت های غربی به نوآوری اعتقاد دارد.
مستر ایزو mr.iso

/mr-iso1

آقای میخوای در استاندارد 9001 ، مستندسازی و پیاده سازی حرفه ای شوید. این ویدیو را تماشا کنید.