bahmani.morteza7@gmail.com
09384963377
تماس با ما

ارزیابی کار و زمان

ظرفیت سنجی تولید

/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF


زمان سنجی و کار سنجی در تولید

/evaluation-work

روش های ارزیابی کار و زمان