مهندسی صنایع به سبک بهمنی

ارزیابی کار و زمان

زمان سنجی و کار سنجی در تولید

/evaluation-work

روش های ارزیابی کار و زمان