کایزن

کایزن و نوآوری

/kaizen

برای دستیابی به پیشرفت، دو نگرش متفاوت وجود دارد: پیشرفت تدریجی (کایزن) و پیشرفت مبتنی بر جهش بزرگ (نوآوری). در مجموع، شرکت های ژاپنی پیشرفت تدریجی را ترجیح می دهد و شرکت های غربی به نوآوری اعتقاد دارد.


کتاب مدیریت تولید به شیوه تویوتا

/production-management-toyota-japan-style

نمونه کار مشاوره و دوره های آموزشی برگزار شده

مشاهده