مهندسی صنایع به سبک بهمنی

کایزن

کایزن و نوآوری

/kaizen

برای دستیابی به پیشرفت، دو نگرش متفاوت وجود دارد: پیشرفت تدریجی (کایزن) و پیشرفت مبتنی بر جهش بزرگ (نوآوری). در مجموع، شرکت های ژاپنی پیشرفت تدریجی را ترجیح می دهد و شرکت های غربی به نوآوری اعتقاد دارد.


مدیریت تولید به شیوه تویوتا ژاپن

/production-management-toyota-japan-style

برای اولین بار در ایران کتابی در حوزه مدیریت تولید به روش و شیوه خاص شرکت تویوتا ژاپن منتشر شده است.