bahmani.morteza7@gmail.com
09384963377
تماس با ما

کارسنجی

زمان سنجی و کار سنجی در تولید

/evaluation-work

روش های ارزیابی کار و زمان