مهندسی صنایع به سبک بهمنی

کتاب مدیریت تولید

مدیریت تولید به شیوه تویوتا ژاپن

/production-management-toyota-japan-style

برای اولین بار در ایران کتابی در حوزه مدیریت تولید به روش و شیوه خاص شرکت تویوتا ژاپن منتشر شده است.