bahmani.morteza7@gmail.com
09384963377
تماس با ما

قرارداد

قراردادهای مدیریت پروژه به زبان ساده

/contracts-project

به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجامعملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقییا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می کند؛ موضوع قرارداد پیمانکاریممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کالا باشد.