اگر شنیدن حقیقت برای شما تلخ است لطفا تماشا نکنید. دوستتون دارم که این موارد رو گفتم! چون اگر این موارد را بدانید دیگه کسی نمیتونه ازتون سو استفاده کنه و براحتی دیگه در آزمون ها رد صلاحیت نمیشید و حتی مسخره! یادتون باشه مهندسی که اینارو بلد نباشه مثل سربازی هستش که بدون تفنگ میخواد بره جبهه جنگ!